Vår målsättning är att vårt lantbruk ska vara så "naturligt" som möjligt där kretsloppstänkandet och djurens naturliga beteende ligger i fokus.

Djurhälsan sätts främst och de varor vi säljer ska vara av högsta kvalitet.

Vi är EU-ekologiskt certifierade.

Naturlig uppfödning

 • Lammen får vara med sina mammor i cirka 4 månader innan de skiljs åt

 • Lammen tillbringar hela sitt liv förutom de första (max) 1-3 veckorna på bete

 • Alla djuren går på bete från början av maj till slutet av oktober

 • Alla djuren kan även vintertid gå ut (på en hårdgjord yta)

 • Vid all hantering strävar vi efter en så stressfri hantering som möjligt

 • Vi försöker i möjligaste mån ta hänsyn till fårens naturliga beteenden

 • Under vintern har fåren fri tillgång till ensilage från egen vall

 • Fåren har alltid fri tillgång till vatten

 • Vi använder inte soja i det foder vi ger fåren (regnskog skövlas ibland för odling av soja)

 • Vid behov av extra näring ger vi i första hand fåren närproducerad spannmål (ekologisk)

 • Vintertid har vi en tjock ströbädd av närproducerad halm i fårhuset

 • Vi kör själva djuren till slakteriet för att minska transporttiden och stressen för djuren

 • Avmaskning sker endast vid behov (vi tar träckprov minst 2 gånger/år), undantaget är nyinköpta avelsbaggar som avmaskas enligt ordination av veterinär.

Djurhälsa

 • Att se till att djuren mår bra är vår viktigaste uppgift

 • Besättningen har M3-status (fri från Maeadi-Visna)

 • Besättningen är fotrötecertifierad (F-status)
 • Vi är med i Gård & Djurhälsan (f.d. Fårhälsovården)

 • Vi använder datorprogrammet Elitlamm för att följa upp vår besättning

 • Vi tar träckprov minst 2 ggr/år och avmaskar endast vid behov (fram till 2020 enstaka gånger)

Kretsloppsbaserad växtodling

 • All stallgödsel från den egna verksamheten används som gödning på våra vallar

 • Vi tar även hand om gödsel från två närliggande hästgårdar
 • Vid behov gödslar vi även med inköpt ekologiskt gödsel

 • Det sker ingen besprutning av våra vallar
 • Vallarna ligger obrutna minst 3 år i följd, oftast betydligt längre

Biologisk mångfald

 • Genom att i möjligaste mån undvika avmaskning av fåren gynnar vi den biologiska mångfalden i hagarna då vissa ingredienser i avmaskningsmedlen kan ta livet av dynglevande insekter, t ex dyngbaggar

 • Vi anpassar tidpunkten för när vi släpper fåren i de olika hagarna för att gynna floran

 • Vi vill på hela gården, inklusive skogen, värna om den biologiska mångfalden och försöker inom rimliga gränser skapa förutsättningar till ett rikt djur- och insektsliv samt en rik flora på våra marker

 • I skogsbruket undantar vi arealer från virkesproduktion, det gäller områden med högre naturvärden

 • Vi eftersträvar en blandning av trädslag som både blir trevligare att vistas i men som också skapar förutsättningar för t ex ett rikt fågelliv